و برق ما را دوباره گرفت!!!

دکتر دکتره؟!؟!؟!؟!

بعععععععععله!!!!!!

 

پی نوشت:

1- امیدوارم فرد مفیدی در جامعه باشم و نه تنها یک صاحب مدرک! انشاءالله!

2- انشاءالله روزی خودتون!

3- سبزی تر داری!؟!؟! بعععععله!!!!

4- راستی سلام و البته در پناه زهرای مرضیه(س)