ای که...

سلام

ای که از کوچه معشوقه ی ما می گذری......

تو غلط کردی!! مگه خودت خوار و مادر نداری؟

 پی‌نوشت

 مصرع اول این شعرو یجایی دیدم گفتم مصرع دوم رو بگم ممباب خالی نبودن عریضه وبلاگ و بنویسمش.

حوصلم ترکید. بابا این عید چقدر طولانیه!!!! 

 شاید بعد اومد یه چندتا پی نوشت اضافه کردم! 

یاعلی