وقتی بلای جان می‌شوی!

قسمت اول:

بورو!جون مادرت بورو دیگه!

اَاَاَاَاَاَه، لعنتی! چرا نمیری؟! خدا مرگت بده!

د لا مصب زود باش دیگه بورو!

قسمت دوم:

پس یعنی اینقدر طول می کشه؟! پس چرا نیمود؟!

ما رو مسخره کرده؟ خدا ریشتو برداره...

قسمت سوم:(این قسمت حدود 24 ساعت بعد از هر یک از دو قسمت بالا اتفاق می افته)

دینگ دینگ،دینگ دینگ.......recived 13new message

دینگ دینگ،دینگ دینگ.......delivered به تعداد زیاد!

پی نوشت:

1- سلام

2- بعضی مواقع فحش لازم است!(اما بعضی ها معتقدند لازم نیست !!!)

3-ما زحمت تایپ را می کشیم، دیگران پولدار می شوند،جلل خالق!

4- یا هو!