سلام

خواستم بگمباشه هیچی نمی گم فقط این جمله رو بخونین

خدايا! "چگونه زيستن" را تو به من بياموز، "چگونه مردن" را خود خواهم آموخت.    

                                                                                     «دكتر علي شريعتي»