تشت!

سقف آسمون و اتاقمو ماشینم هر سه با هم سوراخ شده!!!

دقیقا صاااااف شدم!!!! اون تشت و بیار.....

سلام دوستان قدیمی.