"شادى از خرد عاقل تر است".

                                            ویل دورانت