غذای دانشگاه!!!!!!!!!!!

سلام

امروز بعد از اینکه ناهارو توی سلف دانشگاه خوردم، تصمیم گرفتم ۲ رکعت نماز وحشت بخونم!!!!!!!!!