بی عنوان!!!!!

باید پارو نزد وا داد

                        باید دل رو به دریا داد