تا کی اين چيزا رو بايد ديد؟

سلام

تو اتوبوس نشسته بودم داشتم می‌رفتم خونه.

چند صندلی جلوتر یه آخوند نشسته بود. اتوبوس در حال حرکت بود، یه پیکان اومد کنار اتوبوس، یه نفر از توش در و باز کرد و خودش رو تا نصفه آورد بیرون و با صدای بلند شروع کرد به داد زدن که: هوی حاجاقآ، هوی حاجآقا. و بعدش یه فحش خیلی بد رو بلند داد زد و در ماشین رو بست و با سرعت پیکان دور شد.

حالم بهم خورد. واقعا که، این چه جامعه‌ای که ما داریم؟ هر چیزیو نباید هر جا گفت. کلی تاسف خوردم.