به خدا اينو راست می‌گم!!!!

سلام

امروز رفته بودم پیش دوستام توی خوابگاه دانشجوئی.

یکی از دوستام داشت به خودش ادکلن می‌زد، بهش گفتم: علیرضا جای خاصی می‌خوای بری؟ گفت: نه!! دارم می‌رم دستشوئی

هممون خندیدیم.(حالا نمی‌دونم چرا داشت به خودش عطر می‌زد)