جوری می‌نويسم که قبلا ننوشتم!

سلام

افکارم بهم گره خورده، گره‌های کور. گره‌های که فقط با دندان باز می‌شود. حیف، حیف که دندان‌هایم به افکارم نمی‌رسد، حالا من مانده‌ام با مشتی افکار درهم برهم. شاید از یک قیچی استفاده کردم، نمی‌دانم، شاید. شاید هم نه!! آره شاید هم نه! بهتره کمی‌بیشتر فکر کنم.