هفت پند مولانا

در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین باش

در مهر و دوستی مانند خورشید باش

هنگام خشم و غضب مانند کوه باش

در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش

در هماهنگی و کنار آمدن با دیگران مانند رود باش

خود باش همانگونه که مینمایی 

اگر فقط به یکی از این حرفا عمل کنیم یه تحول درس حسابی در ما بوجود میاد.

/ 0 نظر / 7 بازدید